Stadgar

Stadgar

9 juni, 2020 Av av hastholmen

Inledning

Föreningen bildad den 2 november 1996. Stadgar reviderade 2016‐07‐30

§ 1. Ändamål och syfte

Föreningen har till uppgift att verka för medlemmarnas delaktighet och samhörighet. Föreningen ska via egna aktiviteter och samhällspåverkan främja medlemmarnas gemensamma intressen med avseende på långsiktig hållbar utveckling för ett levande samhälle med fokus på Hästholmen‐Ytterön, året om.

§ 2. Medlemskap

2.1 Medlemskap kan beviljas för personer med stort intresse för föreningen och dess syfte.

2.2 Medlemskap innebär en röst. Ungdomsmedlem, till och med det år man fyller 16, har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt.

2.3 Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse inte har betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

2.4. Medlem som aktivt motarbetar föreningens syfte kan, om styrelsen så beslutar, uteslutas ur föreningen.

2.5 Medlem ska inom tid som styrelsen bestämmer, betala de avgifter som beslutats vid årsmötet. Medlemskap räknas per 1/7 till 30/6.

2.6 Medlem som uteslutits kan, skriftligen inom 30 dagar, besvära sig över beslutet till styrelsen.

2.7 Medlem som uteslutits kan beviljas nytt medlemskap mot ny ansökan.
§ 3. Röstning

Röstning ska ske öppet. Röstning med fullmakt är tillåten, ombud äger rätt att medföra en

(1) fullmakt för annan medlems räkning. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för beslut om ändring av stadgar och om beslut om föreningens upplösning. Vid lika röstetal är första alternativet att frågan bordläggas. I undantagsfall, då ett beslut måste fattas, äger mötets ordförande utslagsröst, dock ej vid beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer, då istället lotten avgör.

§4. Avgifter

4.1 Medlem erlägger årsavgift. Ungdomsmedlem erlägger halv avgift.

4.2 Årsavgiften fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan vid behov ske då beslut om detta fattats på stadgeenligt utlyst medlemsmöte.

4.3 Medlem som förorsakat föreningen kostnader är skyldig att ersätta föreningen för skadan.

4.4 Erlagd årsavgift återbetalas ej vid utträde eller uteslutning ur föreningen.


§5. Styrelse

5.1 Engagemang, vilja och möjlighet att arbeta för föreningens syfte ska vara utgångspunkt för att bli invald i styrelsen.

5.2 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Valberedningen ska sträva efter ett ojämnt antal ledamöter. På öarna mantalsskrivna medlemmar ska vara väl representerade. Styrelsemedlem ska ha fyllt 18 år. En strävan är att styrelsens sammansättning ska representera medlemmarna avseende kön och ålder. Styrelsen ska endast bestå av medlemmar i samhällsföreningen.

5.3 Sammansättningen i styrelsen ska vara: Ordförande, sekreterare, kassör, samt ledamöter. På årsmötet väljs ordförande samt kassör. Inom styrelsen fördelas övriga uppgifter utifrån vad styrelsen anser lämpligt. Mandatperioden är två år. Mandatperioden ska fördelas så att en överlappning i görligaste mån åstadkommes.

5.4 Ordförande är sammankallande för styrelsen.

5.5 Beslut inom styrelsen fattas genom öppen röstning. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

5.6 Styrelsen ska leda föreningens verksamhet och svara för kontakter utåt samt besluta i alla frågor som inte bör hänskjutas till ett medlemsmöte.

5.7 Ordförande ska på ett opartiskt sätt leda föreningen och styrelsemöten samt representera föreningen.

5.8 Ordförande samt kassör tecknar firma var för sig.

5.9 Styrelsen kan vid speciella behov adjungera annan person att delta i styrelsearbetet. Yngre medlemmar kan adjungeras till styrelsen.


§ 6. Revision

6.1 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska vid verksamhetsårets slut granskas av, på årsmötet utsedd, revisor. Revisorn samt suppleant för denna väljs för en period om ett år. Förvaltningsberättelse och årsredovisning ska överlämnas till revisorn för granskning senast två veckor före årsmötet. Revisorn ska avge utlåtande över sin granskning vid årsmötet.


§ 7. Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som är medlemmar i föreningen varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är att förbereda val enligt stadgarna.


§ 8. Sammanträden

8.1 Ordinarie årsmöte ska hållas före augusti månads utgång om inte annat meddelas. Medlemsmöte kan hållas då styrelsen bedömer det som lämpligt. Dag och plats beslutas av styrelsen.

8.2 Kallelse till årsmöte och medlemsmöte ska ske på anslagstavlorna vid Östra Hästholmens by, vid linfärjan på Ytterön samt på föreningens hemsida. Kallelse ska ske minst fyra veckor före mötesdagen. Dagordning ska anslås senast två veckor före mötesdagen.

8.3 Motioner och förslag ska, för att kunna bli föremål för beslut vid årsmötet, framläggas skriftligen till styrelsen senast före maj månads utgång. Vid årsmötet kan beslut endast fattas i sådana frågor som upptagits på anslagen dagordning.

8.4 Obligatorisk agenda för årsmötet:

    Frågan om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
    Val av ordförande för årsmötet
    Val av sekreterare för årsmötet
    Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
    Föredragning av styrelsens årsberättelse
    Föredragning av revisorns revisionsberättelse
    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
    Styrelsens förslag till verksamhetsplan
    Inkomna motioner och skrivelser
    Fastställande av avgifter
    Val av styrelseledamöter och revisorer
    Övriga val framlagda av styrelsen
    Val av valberedning
    Övriga frågor

§ 9. Stadgar

Stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande möten varav minst ett ska vara årsstämma. För ändring av stadgar krävs minst två tredjedels majoritet.


§ 10. Föreningens upplösning

10.1 Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmötet. Tiden mellan mötena ska vara minst 6 månader.

10.2 Vid föreningens upplösning ska föreningens eventuella tillgångar användas till välgörande ändamål. Ändamålet beslutas av styrelsen.