Båtbyggeriet

Bröderna Mårtensson

Om jag bara kunde vinda
så vore det ingen konst att bygga,
men däruti ligger det.

Johan Mårtensson
Foto G Edén 1939
Källa: Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69

Detta yttrande fälldes för snart hundra år sedan av en som såg båtbyggaren Johan Mårtensson i arbete med en Blekingseka. Över en öppen eld värmde han brädorna och formade dem sedan på fri hand till den rätta formen för att passa i båten.

Var och en som är något hemmastadd i Östra Blekinges skärgård har hört talas om båtbyggarna Mårtensson och för många är den speciella fasonen hos deras byggen omisskännlig. Under 1900-talet var det mest de tre bröderna Hugo, Karl och Göte, som stod for båtbyggandet, men före den tiden var det fadern, den nyss nämnde Johan Mårtensson. En eller annan minnesgod person vet kanske också att Johans fader på sin tid också byggde båtar på Hästholmen. Här har med andra ord tre generationer båtbyggare verkat och deras 150-åriga verksamhet är väl värd att stifta bekantskap med.

Utdrag ur Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69

Bland Mårtensönerna blev det brödratrion Hugo, Karl och Göte, som kom att taga upp de flesta nyheterna. Fadern var naturligtvis deras läromästare och redan i 10-års-åldern fick de så smått börja hjälpa till. Att ge sig i lära på annat håll var det inte frågan om. En av dem arbetade en tid på Örlogsvarvet i Karlskrona i samband med exerciser men han fann inte något väsentligt nytt att lära där. På olika sätt hade de i alla fall fått klart för sig att man med fördel skulle kunna lägga sig till med en del nya hjälpmedel, som de visste fanns på annat håll.

De tre bröderna Mårtensson till höger
Foto Blekinge museum/Ingemar Atterman, 1960
Källa: Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69

Når de två äldre bröderna, Hugo och Karl, kommit upp i myndighetsåldern, det var i början av 1910-talet, genomdrev de nya ordningar, byggde verkstad, satte upp baskista och senare också maskiner. Under loppet av de följande decen­nierna förändrade och förbättrade de både konstruktioner och arbetsmetoder alltef­tersom tillgången på material och hjälpmedel å ena sidan och beställarnas önskemål å den andra sidan förändrades. De lanserade också en ny båt­typ – jaktkanoten.

Utdrag ur Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69


Båtbyggnadsmoment

Seglande Blekingseka

Akterspegeln

Att välja virke

Basning

Nitning

Foga samman två bord


Båtbyggeriet

Foto Jan Öberg
Källa: Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69

Varvet uppfördes 1934. I huvudbyggnaden finns det plats för två samtidigt pågående båtbyggen, med tillhörande arbetsbänkar. I den bakre delen av byggnaden finns också en ångpanna och tillhörande baslåda. Vattnet till ångpannan fås via avvattning av regnvatten från taket och leds via hängrännor till ångpannan. På loftet är det virkesförråd och förvaring av mallar för de olika båttyperna.

Under 1934-1985 byggdes >1 000 träbåtar, se diagram. De flesta var jaktkanoter och Blekingsekor. Allra flest båtar byggdes det under 1940-talet. Från 1950-talet byggdes  också sk motorsnipor, oftast med Sachs- eller Götamotorer. Varvet fick elektricitet 1940 vilket medförde att elektrisk planhyvel, pelarborrmaskin mm installerades.

Källa: Föreningen Allmogebåtars skrift TRÄBITEN nr 68/69

Till Varvet hör också en slip med slipvagn för upptagning av större båtar för reparation, samt en smedja. I smedjan smiddes beslag och andra detaljer till båtarna. Nitar och spik köptes färdiga.

Båttyper som byggdes

Bröderna Mårtensson byggde tre typer av båtar. Alla klinkbyggda träbåtar. Jaktkanoter, Blekingsekor och motorsnipor. Jaktkanoten roddes och användes huvudsakligen för jakt och fiske. Blekingsekan användes, utöver jakt och fiske, även för längre transporter. Motorsnipan övertog Blekingsekans användningsområde och ersatte framdrift med segel med motor.

Från vänster till höger: Jaktkanot, Blekingseka, Motorsnipa
Källor: Blekingseka bild (Wikipedia), Motorsnipa bild och Ritningar (www.batritningar.se)

Byggnadsminne sedan 1997

Bröderna Mårtenssons båtbyggeri byggnadsminnesförklarades 1997. 2020 bildades Stiftelsen Mårtenssons båtbyggeri. Ägarna skänkte då byggnaderna till stiftelsen för att förbättra möjligheterna att skapa en långsiktig förvaltning av båtbyggeriet. Ordförande i stiftelsen är Anders Mårtensson, son till Göte som var den yngste av båtbyggarbröderna.

Stiftelsens syfte är att bevara byggnaderna, verktyg, maskiner, ett begränsat antal båtar mm, och tillgängliggöra dem för att sprida kunskap om den stolta båtbyggartraditionen. En Verksamhetsplan för kort, medellång och lång sikt (10 år) har därför tagits fram.

Foto Jan Öberg

Vision

Foto Jan Öberg

Ett viktigt syfte  med byggnadsminnen är att tillgängliggöra dem för allmänheten. Därför arrangeras traditionsenligt årligen den populära Varvets dag, den andra lördagen i juli, då det är öppet hus i varvet och smedjan, med oftast ett stort antal besökande allmogebåtar, eskaderrodd mm. 2022 kommer vi för första gången också att ha organiserat öppethållande alla lördagar i juli och augusti, med guide på plats.

2021 togs en Verksamhetsplan fram, med ambitioner på kort, medellång och lång sikt.

2021-2022

 • Skapa en grundläggande långsiktig finansieringsplan för verksamheten
  • Byte av tak
  • Organiserat öppethållande sommartid
  • Websida
  • Varvets dag (2022)

2022-2025

 • Ta fram en tydlig idé om verksamhet i varvet, som är rimlig att långsiktigt kunna upprätthålla
 • Successivt öka tillgängliggörandet av varvet

2025-2030

 • Varvet är en känd besökspunkt sommartid
 • Moderniserad utställning
 • Vandringsstig i omgivningarna till andra platser med båtbyggaranknytning      – Johans byggegrop  o dyl
 • Upplåta varvet för mindre reparationsarbeten
 • Kurser i båtbyggeri
 • Flera aktiviteter av typen Varvets dag

Kontakt och visning av Varvet 2022

Öppettider 2022

 • Öppet Varv, lördagar juli-augusti kl 10-14, se här
 • Varvets dag 9 juli kl, se här

Övriga tider enl överenskommelse

Kontakt visning: Hans Karlsson tel 0730-739628

Ordförande: Anders Mårtensson tel 0705-525780

Donationer

Stiftelsen Mårtenssons båtbyggeri driver verksamheten helt på ideell basis. Allt underhållsarbete och utveckling av verksamheten är beroende av extern finansiering. I kraft av byggnadsminne finns det möjlighet att få en relativt stor del av kostnaderna för basalt underhåll av byggnaderna via Länsstyrelsens stöd för byggnadsvård.

För att kunna utveckla verksamheten och för att öka tillgängliggörandet krävs dock både ytterligare ekonomiskt stöd och engagerade personer som brinner för träbåts- och allmogebåtskulturen.

Ekonomiska donationer oavsett belopp tas tacksamt emot.

Kontakta ordf Anders Mårtensson, e-post: anders@kamenergi.se

Personligt engagemang – kontakta Hans Karlsson tel 0730-739628