1975 bildades Hästholmen-Ytterön naturreservat

9 juni, 2020 0 av hastholmen

Hästholmen-Ytterön naturreservat bildades 1975 för att bevara det ålderdomliga odlingslandskapet men också för att trygga tillgången till ett värdefullt område för friluftslivet.

Karta naturreservat Hästholmen-Ytterön källa Länsstyrelsen (finns här…)

Målet med skötseln av reservatet är att söka återställa och vårda det tidiga 1900-talets karaktär av ett öppet kulturlandskap. För att nå dit krävs effektiva vårdåtgärder. Marken är i behov av hävd genom slåtter, bete eller åkerbruk, annars växer den snabbt igen med björk, ek och andra träd. Stora restaureringsarbeten har genomförts för att åter öppna upp landskapet. Omfattande röjning av björksly har skett och även återställande av stenmurar. Efter röjningsåtgärder krävs bete för att hålla markerna öppna.

Hästholmen-Ytterön tillhör det blekingska sprickdalslandskapet. Den mest markerade sprickdalen skilde en gång Hästholmen från Ytterön. Hällmarkerna präglas av enbuskar, enstaka ekar och björkar som växer i skrevorna. Naturreservatet på Hästholmen-Ytterön bildades 1975. Reservatet utmärks främst av betade florarika strandängar, enbuskhedar och uppodlade sprickdalar. Till detta stora grunda vikar och sund där en mångfald av marina arter lever och täcker en yta av 1 160 ha varav 377 ha är landområde. Såväl sommar som vinter finns ett rikt fågelliv. Jordbrukslandskapet hålls öppet av öns två lantbrukare genom småskaligt jordbruk, på samma sätt som för hundra år sedan. 

Faktakälla: LänsstyrelsenLäs mer om Hästholmen-Ytteröns naturreservat hos Länsstyrelsen…